Pravidla soutěže Týmová soutěž

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Týmová soutěž“ (dále jen „soutěž“). 

 

Týmovou soutěž (dále jen „soutěž“) pořádá společnost FVE Trading s.r.o.
Hvězdenská 767/2a 181 00, Praha 8, IČ: 29052262 (dále jen „Pořadatel“).

Základní motto soutěže: Vítězný tým v celoroční soutěži získá prestižní pohár. Výhru získá ten soutěžní tým, jehož 12 nejtěžších úlovků bude mít v celkovém součtu nejvyšší hmotnost. Předpokládá se, že všichni soutěžící budou soutěžit v duchu fair.

1. Účast v soutěži:

 • Soutěžní tým se zapojí do soutěže tak, že se v době trvání soutěže zaregistruje na soutěžních stránkách www.carpfishing.cz a následně pomocí svého registračního formuláře vloží do soutěže 12 fotografií úlovků kapra.
 • Konkrétní postup a podmínky provedení registrace (včetně podmínek fotografií) jsou detailně přímo popsány na stránkách soutěže www.carpfishing.cz
 • Soutěžní díla musí splňovat podmínky stanovené těmito pravidly, jinak nebudou do soutěže zařazena.
 • Soutěžní tým tvoří vždy dvojice registrovaných závodníků, kteří potvrdí registrační formulář s pravidly a danými podmínkami soutěže.
 • Cena za účast týmu v soutěži je  600,– Kč včetně DPH 21%
 • Do soutěže mohou být vkládány pouze soutěžní fotografie úlovků kaprů nad 10 kg „catch&release“, které byly uloveny na svazových revírech v České nebo Slovenské republice, šetrným způsobem a bez poškození vráceny vodě.

 

2. Jak se přihlásit:

 • Soutěže se může zúčastnit každý registrovaný uživatel portálu Carpfishing.cz prostřednictvím formuláře, který je přístupný po přihlášení do svého profilu.
 • Po odeslání registračního formuláře bude soutěžnímu týmu doručeno e-mailem potvrzení přijetí žádosti a doklad k úhradě startovného.
 • Po uhrazení startovného v plné výši založí pořadatel soutěžnímu týmu jeho profil na www.carpfishing.cz a zašle mu registrační kartu.
 • Každý soutěžní tým se do soutěže může přihlásit kdykoliv během trvání soutěže, tedy i po 1.3.2013.

 

3. Časové období trvání soutěže:

 • Týmová soutěž začíná 1.3.2013 a končí 31.12.213 ve 12:00 hod.

 

4. Pravidla:

 • Týmová soutěž  pro ročník 2013 začíná 1.3.2013 a poslední soutěžní příspěvky lze vložit do 31.12.2013 do 12:00 hodin.
 • Každý soutěžní tým musí vložit 12 fotografií svých úlovků (12 úlovků dohromady od obou soutěžících).
 • Každý úlovek kapra přihlášený do soutěže musí být uloven na svazové vodě v České nebo Slovenské republice.
 • Minimální hmotnost úlovku, který může být přihlášený do soutěže je 10kg.
 • Na každé fotografii musí být úlovek kapra držen oběma rukama, nesmí být od těla vzdálen dále než na délku předloktí (loket u těla), alespoň několik prstů každé ruky musí být na fotografii viditelných. Dále musí být na fotografii vidět registrační karta (kartu pro dané období, zaslanou e-mailem, si soutěžící vytiskne a při focení jí viditelně umístí tak, aby byla čitelně viditelná na soutěžní fotografii).
 • Každá vložená fotografie musí být originál bez úprav – tak jak byla pořízená digitálním fotoaparátem, včetně EXIF informací zapsaných ve vlastnostech fotografie.
 • Do uzávěrky soutěže je možno nahrávat fotografie všech úlovků, do celkového hodnocení se započítává 12 úlovků s nejvyšší hmotností.
 • Fotografie se nahrávají přes formulář profilu soutěžního týmu.
 • Každá soutěžní fotografie musí být vložená do soutěže nejpozději 15 kalendářních dní od jejího pořízení (rozhoduje datum pořízení fotografie dle vlastností uvedených v EXIF info dané fotografie – doporučujeme zkontrolovat nastavení fotoaparátu, aby v něm bylo nastavené aktuální datum).

 

5. Způsob hodnocení, klíč k určení výherce:

 • Hmotnost každého úlovku se uvádí v kilogramech a dekagramech, například10,55 kg.
 • Výhercem soutěže bude soutěžní tým, jehož 12 nejtěžších úlovků bude mít v celkovém součtu nejvyšší hmotnost.
 • V případě stejné celkové hmotnosti v pořadí týmů rozhodne o konečném pořadí nejtěžší ulovený soutěžní úlovek. Pokud by i takové úlovky byly stejné, rozhodne o vyšším v pořadí ten nejtěžší úlovek, který byl uloven dříve.
 • Předpokládá se, že všichni soutěžící budou soutěžit v duchu fair play a hmotnosti soutěžních úlovků budou uváděné dle pravdy.

 

6. Soutěžní dílo:

 • Účastník odesláním soutěžního díla podle těchto pravidel potvrzuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti organizátora prokázat:
 1. písemným čestným prohlášením, že veškerá autorská díla jím zařazená do soutěže pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi způsoby v neomezeném rozsahu, 
 2. písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob případně zachycených v autorském díle účastníkem zařazeným do soutěže, že souhlasí se zachycením své osoby v tomto autorském díle, se zařazením autorského díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním autorského díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel.

V případě, že účastník toto nesplní, je organizátor akce oprávněn účastníka a jeho příběh bez náhrady s konečnou platností vyřadit.

 

 • Do soutěže budou zařazena pouze díla splňující jednoznačně následující podmínky:
 1. soutěžní dílo podle možností co nejoriginálnější a co nejvíce kreativní;
 2. dílo nesmí porušovat nebo nabádat k porušování jakýchkoli právních předpisů či právem chráněných zájmů třetích osob;
 3. nebudou v žádném případě zachycovat činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví
 4. soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob;

 

 • Do soutěže nebudou zařazena nebo budou vyřazena zejména soutěžní díla, která:
 1. nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly soutěže;
 2. pořídila osoba, která nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
 3. zobrazují soutěžícího, děti v nebezpečných situacích;
 4. jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům.
 5. vytvořila osoba, která nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;

 

 • Do soutěže nebudou zařazena díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové soutěžní dílo, jehož následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo pořadateli uložené právní anebo smluvní povinnosti, nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo pořadatele.

 

 • V případě, že soutěžní dílo splňuje všechna stanovená pravidla soutěže, etické normy a kodexy bude fotografie umístěna na soutěžní stránky www.carpfishing.cz.

 

7. Ceny:

 • Absolutní vítěz získá prestižní pohár věnovaný provozovatelem portálu Carpfishing.cz.

 

8. Obecné podmínky soutěže: 

 • Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.
 • Do soutěže budou zařazeny pouze platně doručené fotografie. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo posoudit zaslané dílo a automaticky vyřadit ta díla, která jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či dle názoru organizátora mohou jinak poškodit soutěž nebo samotného organizátora soutěže. V případě, že soutěžitel nesplňuje podmínky této soutěže, je organizátor oprávněn soutěžitele ze soutěže vyřadit. Stejně tak bude soutěžící vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžitelů či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžiteli k získání výhry.
 • Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním výher, či v souvislosti s účastí v soutěži.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
 • Registrací v soutěži a odesláním soutěžních fotografií dává účastník bezplatný souhlas se zpracováním údajů v rozsahu uvedeném v registraci společností pořadateli soutěže, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím pořadatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese provozovatele odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností  o dodržování práv se mohu obrátit na pořadatele nebo  i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže.
 • Účastí v soutěži soutěžící poskytuje souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže. Zároveň soutěžící uděluje pořadateli nevýhradní souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn soutěžní dílo jako autorské dílo využívat všemi způsoby, zejména k prezentaci v sekci „Týmová soutěž“ na www.carpfishing.cz a k dalším reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Pořadatel není povinný tuto licenci využít a je oprávněný upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. V případě, že je ve smyslu autorského zákona na jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen zařazením, vyplněním a odesláním soutěžní zprávy a soutěžního díla do soutěže s přiloženými osobními údaji. Pořadatel je oprávněn tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící zařazením, vyplněním a odesláním soutěžní zprávy a soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněný jako autor soutěžního díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody v této souvislosti vzniklé organizátorovi a pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plněném rozsahu uhradit.
 • Organizátor si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná díla či je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat.
 • Vzhledem k volnému přístupu k vloženým soutěžním příspěvkům na internetu neodpovídá pořadatel soutěže za jejich případné stažení či užití třetími osobami.
 • Výhry v soutěži jsou společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku.
 • Úplná pravidla jsou k dispozici na www.carpfishing.cz

 

Zprávy od vody (4 n.)

Nejbližší kaprařské akceDalší

Žádné aktuální akce.

Všechny akce

Akční nabídky e-shopůVšechny slevy

Název lorem ipsum

Zvýhodněná originální Akce nulla augue urna, pretium a dictum eu.

cena: 2 987,- Kč

Produkt co houká a píska

Akce nulla augue urna, pretium a dictum eu, sagittis non elit. T scelerisque risus...

cena: 987,- Kč