Lov na Velkém jezeře

Všechny diskuze » Diskuze pod články » Lov na Velkém jezeře

Lov na Velkém jezeře

Založil Automat

Dne 28. 3. 2016 23:02

Odpovědí: 23

Diskuze k článku Lov na Velkém jezeře.

Pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé mohou psát do diskuzí.

« Nejnovější Novější Strana 1 z 1 (23) Starší Nejstarší »

Lukas.H

Lukas.H před třemi roky

nejsou to náhodou Caramany

Tomajo

Tomajo před třemi roky

Michal Marek » asi si to budu muset zase trochu prolistovat ;-)

.

. před třemi roky

MiM » kolega má obrovskej baťoh a spacák od foxe, ani s kombíkem si myslím že by to nedali, museli by přijet multivanem a nebo po cestě „znásilnit“ ještě taxikáře

Michal Marek

Michal Marek před třemi roky

Tomajo » v rybářském řádu, bod 8 – oprávnění rybářské stráže

Tomajo

Tomajo před třemi roky

Krajíc » jasně to co jsem dal Kok beru, to vim i sam, protože jsem několik let RS sam dělal. Ja jsem ale reagoval na to, jde je to napsané v rybarskem radu jak jsi psal ty.

Krajíc

Krajíc před třemi roky

Tomajo » Tomajo vzhledem k memu právnímu vzdělání a praxi 12 let ve státních službach vím o cem mluvim. U příspěvku Koka oddíl c právo ryb. stráže ,, zadržet '' to mas napsáno ve druhém odstavci.

Příspěvek upraven autorem.

MiM

MiM před třemi roky

kok » když budou mít kombíka, vozejk a rakev, tak by třeba dvě výbavy mohli odebrat ..

.

. před třemi roky

Ťava » njn, do fábky dva vejlupky i s ansáblem nenarveš, ještě že si byl vstřícnej a pomohl:))

Ťava

Ťava před třemi roky

kok » nekdy se stane ze to nedaj ani policajti do auta ze :)

.

. před třemi roky

Ondřej Liška » však jasné, ikdyby si držkoval, nic by ti nevzali, …hlavně už vidím jak ten kaprařskej ansábl hodí porybnej na hrb a odnese, by dostal infarkt:). Sebere ti noty a jde dál, by musela RS jezdit náklaďákem kdyby měl každýho kapraře očesat, …sem nikdy ani neslyšel že by zabavil někdo od RS vercajk když máš doklady, …to by musel být debil kterej ráno vstal z postele špatnou nohou

Michal Marek

Michal Marek před třemi roky

Ondřej Liška » když chytas a porusiš Rř a dáš jim povolenku nic ti nikdo brát, nebude spíš se jedná o pytláky bez povolenky,nebo Kok style :-)

Ondřej Liška

Ondřej Liška před třemi roky

kok » jop. Už tomu rozumim. Věřim ale, že by mi při slušnym jednání hůlky nevzali. Max tak povolenku.

.

. před třemi roky

tak pardon, už to tam vidím, právo má zabavit vercajk:)

.

. před třemi roky

tady něco k tématu a co by měla rybářská stráž splňovat, vtipná je ta zdravotní stránka:) a závěrem její práva kde nic o zadržení výbavy nečtu

Práva rybářské stáže
,,Zákon 99/2004 Sb.

ze dne 10. února 2004
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákonů
(zákon o rybářství)

HLAVA IV
RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
§ 14
(1) Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících je
uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící na rybochovném zařízení oprávněn
navrhnout rybářskou stráž. Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah
působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad obce s
rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby. Ten vede
evidenci všech rybářských stráží, které byly ustanoveny v obvodu jeho působnosti. Příslušný
rybářský orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže. Subjekt, který rybářskou
stráž ustanovil či ji vede v evidenci, je oprávněn nejméně jednou za 5 let ověřovat náležitosti,
na základě kterých byl souhlas udělen, včetně kvalifikačních požadavků.
(2) Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která

 1. je starší 21 let,
 2. splňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7),
 3. je způsobilá k právním úkonům,
 4. je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže,
 5. prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost

souvisejících právních předpisů,

 1. složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění:

„Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při
kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že
budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející
rybářské stráži“.
(3) Za zdravotně způsobilou se považuje osoba, jejíž zdravotní stav nevylučuje pobyt v
přírodě a nevylučuje pohyb v nerovném terénu, dále osoba, která nemá sníženou schopnost
orientace, nemá závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými
onemocněními, včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním nebo závažnou poruchou
osobnosti anebo dalšími onemocněními, která omezují nebo vylučují výkon funkce rybářské stráže.
(4) Zdravotní způsobilost rybářské stráže zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti
vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky. Posuzujícím lékařem se pro účely
tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je rybářská stráž registrována k léčebné péči;
pokud má tato stráž postavení zaměstnance, pak lékař zařízení závodní preventivní péče. 13)
(5) Posudek o zdravotní způsobilosti rybářské stráže lze použít pro účely, pro které byl
vydán, jen do doby 3 měsíců od jeho vydání posuzujícím lékařem. Časová platnost posudku je
omezena na dobu 5 let ode dne jeho vydání, pokud změna zdravotního stavu nevede ke změně
zdravotní způsobilosti před uplynutím této doby.
(6) Fyzická osoba, která byla ustanovena rybářskou stráží, je úřední osobou podle
zvláštního právního předpisu. 14)
(7) Příslušný rybářský orgán, který ustanovuje rybářskou stráž, si k ověření bezúhonnosti
podle odstavce 2 písm. b) vyžádá podle zvláštního právního předpisu 8a) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění
podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže,
že na úseku rybářství jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o
přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. Ke splnění podmínky
bezúhonnosti je také třeba předložení dokladů odpovídajících výpisu z evidence Rejstříku trestů
vydaných státem, jehož je osoba občanem, jakož i doklady vydané státy, v nichž se tato osoba více
než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech, které nesmí být starší 3 měsíců, je-li
žadatelem fyzická osoba. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena
statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto osobu.
(8) Na řízení o ustanovování a zrušení ustanovení rybářské stráže se nevztahuje správní
řád.
(9) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské
stráže a o jejich ověřování a vzor služebního odznaku a průkazu rybářské stráže.
§ 15
Zánik ustanovení rybářské stráže
(1) Ustanovení rybářskou stráží zaniká

 1. zánikem rybářského revíru, pro který byla rybářská stráž ustanovena,
 2. zánikem výkonu rybářského práva uživatele rybářského revíru, který rybářskou stráž navrhl,
 3. zrušením ustanovení rybářské stráže příslušným rybářským orgánem,
 4. dnem doručení oznámení rybářské stráže příslušnému rybářskému orgánu o skončení výkonu

rybářské stráže,

 1. úmrtím osoby ustanovené za rybářskou stráž.

(2) Příslušný rybářský orgán ustanovení rybářské stráže zruší, pokud fyzická osoba
přestala tuto funkci vykonávat nebo splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. b) až e)
nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů. Příslušný
rybářský orgán může ustanovení rybářské stráže zrušit na návrh uživatele rybářského revíru nebo z
vlastního podnětu z důvodu závažného nebo opakovaného porušení zákona rybářskou stráží.
(3) Osoba, u níž ustanovení rybářskou stráží zaniklo podle odstavce 1 písm. a) až d), nebo
bylo zrušeno její ustanovení rybářskou stráží podle odstavce 2, je povinna neprodleně odevzdat
příslušnému rybářskému orgánu služební odznak a průkaz rybářské stráže.
§ 16
Oprávnění rybářské stráže
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

 1. kontrolovat

1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov
řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo
jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského
orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich
způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou
použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních
předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,
5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

 1. požadovat

1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného
rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti
rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu
opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůželi
zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;

 1. zadržet

1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto
doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin,
nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;

 1. vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem

funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném, a užívat k tomu v nezbytné míře
existující přístupové cesty;

 1. ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle

zákona o přestupcích.
§ 17
(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

 1. nosit služební odznak na viditelném místě,
 2. prokazovat se průkazem rybářské stráže,
 3. kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
 4. zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
 5. oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a

příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu
příslušnému k ochraně přírody a krajiny 15) nebo Policii České republiky. 16)
(2) Rybářská stráž je povinna oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností všechny změny týkající se podmínek uvedených v § 14 odst. 2 písm. b) až e).
§ 18
(1) Odpovědnost za škodu způsobenou rybářskou stráží v souvislosti s výkonem její činnosti
podle tohoto zákona a náhradu škody upravuje zvláštní zákon. 17)
(2) Náhrada škody se neposkytne, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním
jednáním oprávněný a přiměřený zákrok rybářské stráže vyvolala, pokud rybářská stráž při takovém
zákroku nepřekročila svá oprávnění.
(3) Utrpí-li rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona škodu na
zdraví, náleží jí náhrada škody podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na
zdraví v některých zvláštních případech.
(4) Utrpí-li rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona škodu na
věcech, náleží jí náhrada škody. Náhrada škody se poskytne podle zvláštního právního předpisu.
19)
(5) Náhradu škody, kterou způsobila nebo utrpěla rybářská stráž v souvislosti s výkonem
činnosti podle tohoto zákona, poskytne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který
ustanovil rybářskou stráž, s jejímž výkonem činnosti podle tohoto zákona vznik škody souvisí.
(6) Ustanovení o odpovědnosti za škodu se vztahují také na osobu, která škodu způsobila,
nebo utrpěla v souvislosti s pomocí poskytnutou rybářské stráži při výkonu činnosti podle tohoto
zákona nebo na její žádost anebo s jejím vědomím. Náhrada škody se poskytuje podle zvláštních
právních předpisů. 19) Náhradu škody poskytuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, který rybářskou stráž ustanovil."

Příspěvek upraven autorem.

.

. před třemi roky

Michal Marek » tak to čumím jestli je to pravda, každopádně bez přítomnosti policie bych RS nedal ani vidličku, ikdyž by byl v právu, trval bych na přítomnosti policie a sepsání seznamu věcí který mně zabavují proti podpisu. Placku má dneska kdejakej moula a výbavu za několik stovek tisíc nedám jen tak, ale byl bych slušnej

Tomajo

Tomajo před třemi roky

Kouba » ja si to noční vysedavani s nuzkama v kapse nikdy nezamiloval. Ale kdyz nad tim tak zpětně přemýšlím, melo to trochu sve kouzlo ;-) Každopádně dnes uz jsem ve fazi, ze to radeji vytáhnu a jdu si v klidu lehnout.

Příspěvek upraven autorem.

Tomajo

Tomajo před třemi roky

Krajíc » kde v jakém řadu? V řádu MRS nic o zabavení prutu ani ostatní výbavy nic není.

Krajíc

Krajíc před třemi roky

V řádu máte jasně napsáno že RS muže zabavit hůlky apod. Co se tyče PČR tak muže samozřejmě také.

Michal Marek

Michal Marek před třemi roky

kok » RS pytlakovi bez povolenky,může normalně zabavit vercajk..

.

. před třemi roky

na revíru podle mně zase jenom policie a to jedině v případě pokud jsi pytlák bez povolenky a nebo pokud prutem zapíchneš kolegu, kdy prut je předmět doličný. Pokud chytáš v noci, máš zasakováno víc ryb, rozděláváš oheň, děláš bordel, nikdo ti nic nevezme, což je solidární oproti zahraničí:)

.

. před třemi roky

Ondřej Liška » myslím si že nemá, ikdyby si neměl povolenku a byl pytlák, …ale policie může když tě chytnou tam kde nemáš co dělat a hlavně pokud je to opakovaná recidíva, …můžeš přijít na místě o celej vercajk kterej v krajním případě propadne státu, pak si ho můžeš koupit ve dražbě:). Prostě vědomé porušování zákona a výbava je prostředek k páchání trestného činu, nebo přestupku. Tahle mně to bylo řečeno na pčr.

Ondřej Liška

Ondřej Liška před třemi roky

Pěknej článek, už ho mám načtenej z únorového kapra ale vzal jsem ho ješťe jednou. Jak je to vlastně v CZ? Taky je stráž oprávněna zabavit nám komplet výbavu?

Kouba

Kouba před třemi roky

Výborný článek, stres koukání jestli někdo jde s nuzkama v kapse to si buď zamilujete na rybarine nebo budete nenávidět

« Nejnovější Novější Strana 1 z 1 (23) Starší Nejstarší »

Zprávy od vody (10 n.)

Nejbližší kaprařské akceDalší

Žádné aktuální akce.

Všechny akce

Akční nabídky e-shopůVšechny slevy

Název lorem ipsum

Zvýhodněná originální Akce nulla augue urna, pretium a dictum eu.

cena: 2 987,- Kč

Produkt co houká a píska

Akce nulla augue urna, pretium a dictum eu, sagittis non elit. T scelerisque risus...

cena: 987,- Kč